Yn Ysgol Gymraeg Brynsierfel ein bwriad yw:

 

Sicrhau bod pob disgybl yn rhugl yn y Gymraeg erbyn ei fod/ei bod yn saith mlwydd oed;

Addysgu plant i werthfawrogi traddodiadau a hanes Cymru a rhoi iddynt ymdeimlad o berthyn i ddiwylliant Cymru;

Cynnig cwricwlwm eang, cytbwys, perthnasol a gwahaniaethol; Cadw llygad barcud ar gynnydd pob disgybl fel ei fod/ei bod yn datblygu hyd eithaf gallu a chynnig pob cymorth i sicrhau hynny;

Pwysleisio gwerth addysg a llwyddiant academaidd;

Hybu safon uchel o gwrteisi a pharch tuag at eraill;

Sicrhau cyfleoedd cyfartal i ddatblygu doniau a galluoedd Mwynhau perthynas agos a phwrpasol gyda’r gymuned;

Meithrin hunan barch, hyder a hunanddibyniaeth;

Estyn croeso i rieni;

Gofalu am ein disgyblion;

Bod yn llawen, gweithgar, bywiog a llwyddiannus.